Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

1-Naphthol GR for analysis (Merck) | 106223

Liên hệ
Code: 1062230250 - Chai 250g / 1062230050 - Chai 50g

 

Hình thế Rắn
Màu sắc Màu xanh dương nhạt
Mùi đặc trưng Giống mùi Phenol
Ngưỡng mùi không có thông tin
Độ pH Không có thông tin
Điểm/Khoảng nóng chảy 94 - 96°C
Điểm sôi/Khoảng sôi Khoảng 288 °C ở 1.013 hPa
Điểm chớp cháy 125 °C
Tỷ lệ hóa hơi không có thông tin