Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Dụng Cụ Thí Nghiệm

0 sản phẩm
Xem tất cả

Hóa chất thí nghiệm

123 sản phẩm
Xem tất cả

Hirschmann Laborgerate

4 sản phẩm
Xem tất cả

Isolab

0 sản phẩm
Xem tất cả

JHD

1 sản phẩm
Xem tất cả

Xilong

7 sản phẩm
Xem tất cả

Sigma Aldrich

0 sản phẩm
Xem tất cả

Schott Duran

0 sản phẩm
Xem tất cả

VWR Prolabo

19 sản phẩm
Xem tất cả

Merck

101 sản phẩm
Xem tất cả

Hóa chất công nghiệp

0 sản phẩm
Xem tất cả

Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh

1 sản phẩm
Xem tất cả

Dụng cụ thí nghiệm bằng nhựa

4 sản phẩm
Xem tất cả

Sắc ký cột , sắc ký lỏng , dung môi

21 sản phẩm
Xem tất cả

Muối vô cơ

0 sản phẩm
Xem tất cả

Nhóm Potassium (Kali)

5 sản phẩm
Xem tất cả

Nhóm Sodium (Natri)

1 sản phẩm
Xem tất cả

Nhóm Ammonium NH4

0 sản phẩm
Xem tất cả

Nhóm Acid

7 sản phẩm
Xem tất cả

Mô hình giải phẫu

3 sản phẩm
Xem tất cả

Dung dịch đệm, dung dịch chuẩn

9 sản phẩm
Xem tất cả

Giấy Test

1 sản phẩm
Xem tất cả

Chất chỉ thị màu

8 sản phẩm
Xem tất cả

Benzoat Benzyl 99.5 %

1 sản phẩm
Xem tất cả

Môi trường vi sinh

76 sản phẩm
Xem tất cả

Sản phẩm nổi bật

15 sản phẩm
Xem tất cả

Sản phẩm khuyến mãi

3 sản phẩm
Xem tất cả