Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Gạch chịu lửa - kiềm tính

1 sản phẩm
Xem tất cả

Hóa chất cao su- mút xốp

5 sản phẩm
Xem tất cả

Hóa chất dung môi

2 sản phẩm
Xem tất cả

Hóa chất dệt nhuộm

13 sản phẩm
Xem tất cả

Hóa chất khai khoáng

5 sản phẩm
Xem tất cả

Hóa chất thực phẩm

6 sản phẩm
Xem tất cả

Hóa chất xi mạ

5 sản phẩm
Xem tất cả

Hóa chất xử lý nước thải

10 sản phẩm
Xem tất cả

Hàng khuyến mãi

1 sản phẩm
Xem tất cả

Hanna

0 sản phẩm
Xem tất cả

Hóa chất thí nghiệm

125 sản phẩm
Xem tất cả

Xilong

7 sản phẩm
Xem tất cả

Sigma Aldrich

0 sản phẩm
Xem tất cả

VWR Prolabo

19 sản phẩm
Xem tất cả

Merck

103 sản phẩm
Xem tất cả

Hóa chất công nghiệp

9 sản phẩm
Xem tất cả

Dụng cụ thí nghiệm

1 sản phẩm
Xem tất cả

Sắc ký cột , sắc ký lỏng , dung môi

21 sản phẩm
Xem tất cả

Muối vô cơ và chất khác

0 sản phẩm
Xem tất cả

Nhóm Potassium (Kali)

5 sản phẩm
Xem tất cả

Nhóm Sodium (Natri)

1 sản phẩm
Xem tất cả

Nhóm Ammonium NH4

0 sản phẩm
Xem tất cả

Nhóm Acid

8 sản phẩm
Xem tất cả

Mô hình giải phẫu

3 sản phẩm
Xem tất cả

Dung dịch đệm, dung dịch chuẩn

9 sản phẩm
Xem tất cả

Giấy Test

1 sản phẩm
Xem tất cả

Chất chỉ thị màu

8 sản phẩm
Xem tất cả

Môi trường vi sinh

78 sản phẩm
Xem tất cả