Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Tất cả sản phẩm

Hoá chất tinh khiết

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

8083521000 | Triethylamine (Merck)

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

1094611000 | Buffer solution pH 9 (Merck)

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Ống nhỏ giọt bằng nhựa - Pipette Pasteur

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Pasteur Pipette 5ml - Ống nhỏ giọt bằng nhựa 5ml

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Pipette Pasteur 3ml - Ống nhỏ giọt bằng nhựa 3ml

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Ống nhỏ giọt bằng nhựa 1ml - Pipette Pasteur 1ml

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

110991 | KING agar B (base) (Merck)

Liên hệ

Code: 1109910500

5291 | Polymyxin B Sulfate (Merck Đức)

Liên hệ

Code: 5291-500MG

107599 | Rhodamine B (Merck Đức)

Liên hệ

Code: 1075990025

1-napthol (VWR Prolabo)

Liên hệ

Code: