Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Tất cả sản phẩm

Potassium Dichromate - K2Cr2O7 (Xilong TQ)

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Potassium peroxodisulfate - K2S2O8 (Xilong TQ)

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Potassium Sodium Tartrate KNaC4H4O6·4H2O (Xilong TQ)

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Potassium Hydrogen Carbonate KHCO3 (Xilong TQ)

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Potassium Sulfate - K2SO4 (Xilong TQ)

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

MANNITOL SALT PHENOL-RED AGAR (Merck)

Liên hệ

Code: 1054040500

Lauryl Sulfate broth (Merck) | 110266

Liên hệ

Code:  1102660500 - Chai 500g

Baird Parker agar base (Merck) | 105406

Liên hệ

Code: 1054060500

Tryptic soy broth (Merck)

Liên hệ

Code: 1054590500

Alkaline Peptone Water (Merck) | 101800

Liên hệ

Code: 1018000500 - Chai 500g

VRB (Violet Red Bile Lactose) agar (Merck)

Liên hệ

Code: 1014060500

Buffered Peptone Water (Merck)

Liên hệ

Code: 1072280500