Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Tất cả sản phẩm

Pyridine (VWR Prolabo)

Liên hệ

Code: 27199292

Dimethyl Sulfoxide DMSO (VWR Prolabo)

Liên hệ

Code: 23500297

n-Heptane (VWR Prolabo)

Liên hệ

Code: 24551290

Ethanol Absolute (VWR Prolabo)

Liên hệ

Code: 20821321

Petroleum Ether 40-60 (VWR Prolabo)

Liên hệ

Code: 23835294

Methyl Ethyl Ketone (VWR Prolabo)

Liên hệ

Code: 25642291

Glycerol (VWR Prolabo)

Liên hệ

Code:  24388295

Xylene (VWR Prolabo)

Liên hệ

Code: 28975291

Acetonitrile HPLC (Merck)

Liên hệ

Code: 1142912500

2-propanol (VWR Prolabo)

Liên hệ

Code: 20842330