Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Tất cả sản phẩm

Potassium chloride (Merck) | 104936

Liên hệ

Code:  1049361000 - Chai 1kg

TLC Silica gel 60 F₂₅₄ (Merck) | 105554

Liên hệ

Code:  1055540001 - Hộp 25 miếng

Sodium standard solution (Merck) | 170238

Liên hệ

Code: 1702380500 - Chai 500ml

Titanium standard solution (Merck) | 170243

Liên hệ

Code: 1702430500 - Chai 500ml

Water (Merck) | 115333

Liên hệ

Code: 1153332500 - Chai 2.5l

Nessler's reagent for ammonium salts (Merck) | 109028

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

1-Naphtholbenzein indicator Reag. Ph Eur (Merck) | 106202

Liên hệ

Code: 1062020005 - Chai 5g

1-Naphthol GR for analysis (Merck) | 106223

Liên hệ

Code: 1062230250 - Chai 250g / 1062230050 - Chai 50g

1,10-Phenanthroline monohydrate (Merck) | 107225

Liên hệ

Code: 1072250010 - Chai 10g / 1072250100 - Chai 100g

YGC agar (Merck) | 116000

Liên hệ

Code: 1160000500 - Chai 500g

Yeast extract granulated (Merck) | 103753

Liên hệ

Code: 1037530500 - Chai 500g

XLD (Xylose Lysine Deoxycholate) agar (Merck) | 105287

Liên hệ

Code: 1052870500 - Chai 500g