Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Tất cả sản phẩm

VRBD (Violet Red Bile Dextrose) agar (Merck) | 110275

Liên hệ

Code: 1102750500 - Chai 500g

VRB (Violet Red Bile Lactose) agar (Merck) | 101406

Liên hệ

Code: 1014060500 - Chai 500g

Urea agar (Base) acc. CHRISTENSEN (Merck) | 108492

Liên hệ

Code: 1084920500 - Chai 500g

Tryptone water (Merck) | 110859

Liên hệ

Code: 1108590500 - Chai 500g

Tryptic Soy Broth non animal origin (Merck) | 100550

Liên hệ

Code: 1005500500 - Chai 500g

Tryptic Soy Broth (TSB) (Merck) | 105459

Liên hệ

Code: 1054590500 - Chai 500g

Tryptic Soy agar (TSA) (Merck) | 105458

Liên hệ

Code: 1054580500 - Chai 500g

Triple sugar iron agar (TSI) (Merck) | 103915

Liên hệ

Code: 1039150500 - Chai 500g

Thioglycollate broth (Merck) | 108190

Liên hệ

Code: 1081900500 - Chai 500g