Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Danh mục hàng Merck nhập AIR - 18/11/2019

01:28 18/11/2019
Danh mục hàng Merck nhập AIR - 18/11/2019

Tên hàng                                          Mã hàng                                       ĐVT
Titriplex III solution (Merck)               1603201000                                 Chai 1lít
Triton X-100                                     1086031000                                 Chai 1lít
Acid Fluohydric 40% ( HF) (Merck)    1003381000                                 Chai 1lít
Manitol (Merck)                                1059820500                                 Chai 500g
Vitamin B12 (Merck)                         1119880100                                 Chai 100g
Sodium Acetate 3H2O (Merck)          1062671000                                 Chai 1kg
Gelatin (Merck)                                1040700500                                 Chai 500g
Ammonium Standard Solution (Merck)1198120500                                Chai 500ml
Glucose monohydrate (Merck )          1040740500                                Chai 500g
Sodium Salicylate (Merck)                1066010250                                Chai 250g
Urea CO(NH2)2 (Merck) (tự nhập)      8187101000                                Chai 1kg
Zinc Sulfate 0,1 N (Merck)                1099910001                                     Hộp
Magnesium Sulfate Heptahydrate (Merck) 1058861000                          Chai 1kg
Tris(hydroxymethyl)aminomethane (Merck) 1083870500                        Chai 500g
Calcium Chloride dihydrate (Merck)    1023821000                                Chai 1kg
Sodium Chloride NaCl 0,1N (Merck)    1099450001                                    Hộp
Triethanolamine PA [C6H15NO3] (Merck) 1083791000                           Chai 1 lít
Yeast Extract (Merck)                       1037530500                                 Chai 500g
Fluid Thioglycolate Medium (Merck)    1081910500                                Chai 500g
Sodium Perchlorate monohydrate      1065640500                                 Chai 500g
Sodium Chloride NaCl 0,1N (Merck)    1099450001                                    Hộp
N-Allythiorea (Merck)                         8081580050                                 Chai 50g
N-Hexadecane                                  8206330250                                 Chai 250ml
Maximum Recovery diluent                1125350500                                  Chai 500g
Sodium phosphate Tribasic dodecahydrate (Merck) 1065721000              Chai 1kg
pH 7 C/1Lít (Merck)                           1094391000                                 Chai 1 lít
pH 7 C/1Lít (Merck)                           1094391000                                 Chai 1 lít
N,N Dimethyl formamide                    8222751000                                 Chai 1 lít
Glucose monohydrate                       1083421000                                  Chai 1kg
Calcium carbonate (Merck)                1020590050                                  Chai 50g
Di-Potassium Hydrogen Phosphate Anhydrous (K2HPO4) 1051011000     Chai 1kg
SALMONELLA ENRICHMENT BROTH ACC. TO RAPPAPORT FOR THE SELECTIVE ENRICHMENT OF SALMONELLA  1102360500  Chai 500g
Calcium Carbonate [CaCO3] (Merck)  1020660250                                  Chai 250g
Indigo Carmine (Merck)                      1047240025                                 Chai 25g
Ammonia Solution 25% (Merck) (chất độc) 1054321000                          Chai 1lít
Methylene Blue (Merck)                     1159430100                                 Chai 100g
Methylene Blue                                 1159430025                                 Chai 25g
Sodium Thiosulfate pentahydrate        1065160500                                 Chai 500g
Ammonium Heptamolybdate.4H2O (Merck) 1011820250                         Chai 250g
Silicagel 60 F254 tcl 20x20cm            1055540001                                 Hộp 25 unit
Potassium Antimony Tartrate (Merck)  1080920250                                Chai 250g
Hydroxymethylfurfural (HMF) Test Method: reflectometric with test strips 1.0 - 60.0 mg/l (Merck) (hàng lạnh)                            1179520001                                    Hộp
Magnesium oxide for analysis (Merck) 1058660500                                Chai 500g
Nutrien Agar (Merck)                          1054500500                                Chai 500g
Peroxide test 1-3-10-30-100mg/l H2O2 (Merck) 1100810001                         Hộp
pH 7 C/1Lít (Merck)                           1094391000                                 Chai 1lít
Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate (Merck) 1108880100        Chai 100g
Copper standard solution (Merck)       1197860500                                 Chai 500ml
Silicagel bản mỏng TLC 60RP-18 f254s 1055590001                                    Hộp
Sodium Chloride 99,99 Suprapur**      1064060050                                  Chai 50g
Sodium chloride Sodium chloride 99.99 Suprapur® (Merck) 1064060500    Chai 500g
Steritop-GP 500mL Express Plus PES .22um SCGPS05RE                   Thùng/6 cái 
Ammonium Methavanadate (Merck)   1012260100                                   Chai 100g
Acid Citric Monohydrate                    1002440500                                 Chai 500g
L-Histidine monohydrochloride monohydrate (Merck) 1043500100            Chai 100g
Salmonela enrichment Broth (Rappaport)( RVS Broth) (Merck) 1077000500 Chai 500g
Methyl Orange (Merck)                      1013220025                                  Chai 25g
Paraffin (Merck)                                 1071642504                                  Chai 2,5Kg
Magnesium oxide for analysis (Merck) 1058660500                                  Chai 500g
Ammonium Standard Solution (Merck) 1198120500                                  Chai 500ml
Manganese Standard Solution (Merck) 1197890500                                  Chai 500ml
N-(1-Naphthyl)Ethylenediamine dihydrochloride (Merck) 1062370025          Chai 25g
Brilliant Cresyl Blue solusion(nhuộm hồng cầu lưới)  1013840100              Chai 100ml
TETRAISOPROPYL ORTHOTITANATE  8218950250                                Chai 250ml

 

Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: