Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

VWR Prolabo

1-napthol (VWR Prolabo)

Liên hệ

Code:

Methanol (VWR Prolabo)

Liên hệ

Code: 20847295

Pyridine (VWR Prolabo)

Liên hệ

Code: 27199292

Sodium Hydroxide (VWR Prolabo)

Liên hệ

Code: 28244295

Acid Nitric (VWR Prolabo)

Liên hệ

Code: 20429291

Acetone (VWR Prolabo)

Liên hệ

Code: 20066296

Ethanol Absolute (VWR Prolabo)

Liên hệ

Code: 20821296

Agar Agar (VWR Prolabo)

Liên hệ

Code: 20768292

Acid Chlohydric 37% (VWR Prolabo)

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...