Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Môi trường vi sinh

Fluid Thioglycollate medium (Merck) | 1081910500

Liên hệ

Code: 1081910500 - Chai 500g

Plate Count agar (Merck) | 1054630500

Liên hệ

Code: 1054630500 - Chai 500g

EMB agar - Eosin Methylene Blue Agar (Merck) | 1013470500

Liên hệ

Code: 1013470500 - Chai 500g

YGC agar (Merck) | 116000

Liên hệ

Code: 1160000500 - Chai 500g

Yeast extract granulated (Merck) | 103753

Liên hệ

Code: 1037530500 - Chai 500g

XLD (Xylose Lysine Deoxycholate) agar (Merck) | 105287

Liên hệ

Code: 1052870500 - Chai 500g

VRBD (Violet Red Bile Dextrose) agar (Merck) | 110275

Liên hệ

Code: 1102750500 - Chai 500g

VRB (Violet Red Bile Lactose) agar (Merck) | 101406

Liên hệ

Code: 1014060500 - Chai 500g