Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Nhóm Acid

Acid Nitric (VWR Prolabo)

Liên hệ

Code: 20429291

Acid Perchloric 70- 72% (Merck)

Liên hệ

Code: 1005191001

Acid Boric - H3BO3 (Merck)

Liên hệ

Code: 1001650500

Acid Chlohydric 37% (VWR Prolabo)

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Acid Boric - H3BO3 (Xilong)

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Acid Formic CH2O2 (Đại Liên JHD TQ)

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Acid Citric - C6H8O7 (Xilong TQ)

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...