Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Tetrathionate enrichment broth to MULLER-KAUFFMANN (Merck) | 1108630500

Liên hệ
Code: 1108630500 - Chai 500g

Tetrathionate enrichment broth (1108630500) là một hỗn hợp phức tạp của muối bao gồm iodide và các polythionate khác, nhưng chỉ thiosulfate (0,0736 m) và tetrathionate (0,0236 m) là độc đối với Escherichia coli. Cá nhân, hai muối này không gây chết người. Tác động gây chết người của hỗn hợp thiosulfate-tetrathionate này chỉ ảnh hưởng đến các tế bào đang phát triển. Một mối quan hệ có thể có giữa mức độ gây chết của hỗn hợp thiosulfate-tetrathionate đối với nuôi cấy và khả năng giảm tetrathionate của nó được đề xuất.