Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Potassium chloride solution (Merck) | 104817

Liên hệ
Code: 1048170250 - Chai 250ml

Thông tin hóa lý:
Mật độ: 1,13 g / cm3 (20 ° C)
Giá trị pH: 5,5 (H₂O, 20 ° C)

Thông số kỹ thuật:
Nồng độ c (KCl) = 3 mol / l
nồng độ 2,9 - 3,1 mol / l