Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Tryptone water (Merck) | 110859

Liên hệ
Code: 1108590500 - Chai 500g

Tryptone water (1108590500) được khuyến cáo sử dụng cho xác định việc sản xuất indole bởi các vi khuẩn coliforms gram âm kỵ khí, đây là một đặc điểm chính để phân biệt vi khuẩn. Nó có thể được sử dụng thay thế cho canh trường tryptophane (Tryptophane broth) được khuyến nghị trong các quy trình kiểm nghiệm nước và nước thải (1992). Môi trường này cũng được sử dụng cho kiểm nghiệm thực phẩm.

Tryptone water (hay peptone từ thủy phân casein) là môi trường giàu tryptophane, chất này bị phân hủy bởi các sinh vật dương tính với indole thành indole. Sản phẩm này sau đó có thể được phát hiện bởi thuốc thử Kovac.