Merck Milli-Q® IQ 7003-7005

Thiết bị cung cấp nước cho nhiều ứng dụng như sắc ký lỏng (HPLC), sắc ký lỏng ghép khối phổ (LCMS), MALDI-ToF-MS, AAS, ICP-MS, nuôi cấy tế bào (cell culture), PCR, Western blotting, Sequencing, Proteomics, thử độ hòa tan, Genomics, munoassays.

EnglishTiếng Việt